Zásady zpracování osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost FERRUM PLZEŇ spol. s r.o., IČO: 40527450, se sídlem sady Pětatřicátníků 173/31, 301 00 Plzeň, vydává za účelem informování svých zákazníků (dále společně jen „členové”) o zpracování jimi poskytnutých osobních údajů na základě souhlasu tyto zásady zpracování osobních údajů při obnovení souhlasu (dále jen „zásady”).

Společnost FERRUM PLZEŇ spol. s r.o., má v rámci zpracování osobních údajů postavení správce osobních údajů (dále jen „správce”).  

V těchto zásadách jsou každému členovi poskytovány veškeré potřebné informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Aby mohli členové čerpat výhody, služby a akce nabízené správcem, musí docházet ke zpracování osobních údajů. Správce tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů členů probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

 

2. Právní důvod zpracování osobních údajů

Právním důvodem zpracování osobních údajů je souhlas člena se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (viz čl. 6 těchto zásad).

 

3. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

O každém členovi jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které správci člen pro marketingové účely (viz čl. 6 těchto zásad) poskytl nebo v budoucnu poskytne. Plný rozsah zpracovávaných osobních údajů získá člen dotazem učiněným způsobem dle čl. 9 těchto zásad.

Osobní údaje jsou ve většině případů zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány manuálně v písemné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje v nejmenším možném rozsahu tak, aby byl naplněn účel souhlasu se zpracováním osobních údajů.

O členech jsou pro marketingové účely zpracovávány tyto osobní údaje:

    •    e-mailová adresa klienta

Tyto osobní údaje nebudou při zpracování předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

4. Prohlášení o bezpečnosti

Správce prohlašuje, že se všemi osobními údaji, které od členů získá, nakládá jako s přísně důvěrnými v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Správce přijal všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby osobní údaje členů chránil před jejich zneužitím, ztrátou či zničením. 

 

5. Seznam zpracovatelů osobních údajů

Na zpracování osobních údajů se vedle správce podílejí za účelem údržby a správy našich systémů, nebo poskytování sjednaných služeb třetích stran tito zpracovatelé:

  •     Majak - Software s.r.o.
  •     Shopsys s.r.o.
  •     InTime s.r.o.
  •     Česká pošta s.p.
  •     RSC Logistics, logistické družstvo (FOFR)

Správce odpovídá za bezpečné zpracování osobních údajů prováděné zpracovateli.

Správce nevylučuje, že v budoucnu budou některé osobní údaje členů předávány dalším zpracovatelům. Aktuální seznam zpracovatelů člen získá postupem dle čl. 9 těchto zásad.

 

6. Účel zpracování osobních údajů

Na základě souhlasu člena se zpracováním osobních údajů dochází ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletterů a obchodních nabídek spojených se společností FERRUM PLZEŇ spol. s r.o., resp. s jejími, popřípadě jí nabízenými produkty, výrobky a službami (dále společně jen „marketingové účely”). V rámci zpracování osobních údajů pro marketingové účely dochází k přímému kontaktování členů.

Člen poskytuje správci osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně. Pokud ovšem člen neposkytne správci osobní údaje, nemůže mu správce zasílat např. akční nabídky produktů a služeb.

 

7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje členů jsou zpracovávány po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, před odvoláním souhlasu dochází k zastavení nebo přerušení zpracování osobních údajů v nejvyšším možném rozsahu, jakmile člen uplatní některá ze svých práv uvedených v čl. 9. těchto zásad, pokud bude mít toto uplatnění za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů.

Jakmile dojde ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje člena pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci.

 

8. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas udělený pro marketingové účely může člen snadno odvolat postupem uvedeným v emailu obsahujícím žádost o obnovení souhlasu.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

9. Práva členů

Právo na přístup. Člen má právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, má člen právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají.

Právo na opravu a doplnění. Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Člen má vedle práva na opravu osobních údajů, které se jej týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se člena pro shora uvedené účely nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, má člen právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se člena musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.

Právo na omezené zpracování. V případě, že by se člen dozvěděl, že jeho osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, může člen do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

Právo na přenositelnost. Člen má právo získat osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak má člen právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat námitku. Správce tímto člena výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále má člen právo podat námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musí člen vylíčit, jaký negativní dopad na něj dané zpracování osobních údajů má.

Právo podat stížnost. Člen má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo při zpracování osobních údajů, které se ho týkají, k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

 

10. Uplatňování práv

Veškerá práva člena uvedená v těchto podmínkách a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se ho týkají, může člen uplatňovat prostřednictvím emailu na adresu: obchod@market-online.cz

 

11. Cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

  • Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout) - Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
  • Analytické (lze zapnout / vypnout) - pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
  • Profilující (marketingové) (lze zapnout / vypnout) - díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.