Obchodní podmínky 2

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Forma a způsob doručování.
Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

10.2. Okamžik doručení. Zpráva je doručena

a)    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud se odesílateli nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud se odesílatel jiným způsobem nedozví o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, případně třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslán

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.    Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem.
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy.

11.1.    Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího spotřebitele.
Mimosoudní řešení sporů a vyřizování stížností zprostředkovává sdružení dTest  (www.dtest.cz). Tento postup není mediací podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a není tím dotčeno uplatnění nároků u příslušného soudu.

11.2.    Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (prorogační doložka).
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla prodávajícího.

11.3.    Orgán státního dozoru.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Souhlas kupujícího s obchodními podmínkami.
Registrací kupujícího na webové stránce nebo uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s dodacími podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího není možné.

12.2.    Smluvní pokuty.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.

12.3.    Živnostenské oprávnění.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.4.    Salvátorská klauzule.
Pokud kterékoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

12.5.    Postoupení pohledávek a závazků.
Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

12.6.    Archivace kupní smlouvy.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.7.    Kontakt.
Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování:  Ferrum Plzeň s.r.o., Dragounská 130, 33901 Klatovy, adresa elektronické pošty: obchod@market-online cz, tf.:+420 778 754 453

12.8.    Účinnost obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2017

.